Privacy Verklaring- www.lerarenstage.be

Algemeen

VSRS vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens  (Privacywet) verschaffen wij graag duidelijkheid omtrent de naleving van de strenge verplichtingen uit deze Privacywet.

Van zodra u gebruik maakt van Lerarenstage.be en de daarbij horende diensten (helpdesk), bevestigt de Gebruiker zijn kennisname en akkoord met onze Privacyverklaring en de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens op de wijze zoals hier beschreven.

Ons beleid is in de toekomst evenwel vatbaar voor  aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen verduidelijkt  worden in de Privacyverklaring. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere belangrijke wijziging zal steeds gecommuniceerd worden.

Gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze verantwoordelijke kan hierbij gebruikmaken van partijen die hem op technisch en organisatorisch vlak bijstaan voor de feitelijke verwerking.

Feitelijke verwerkers

www.lerarenstage.be maakt als website gebruik van verscheidene geïntegreerde functionaliteiten en hulpmiddelen die aangeleverd worden door derde partijen. Aangezien deze derde partijen ook een verwerking van persoonsgegevens verrichten verwijzen wij u graag door naar het privacy beleid van deze partijen. Deze feitelijke verwerkers werden op uiterst zorgvuldige wijze geselecteerd en bieden voldoende waarborgen met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking.

Lijst met feitelijke verwerkers die omgaan met privacygegevens binnen www.lerarenstage.be

Applicatie

Omschrijving

Freshdesk Helpdesk systeem aan de hand van tickets die ingediend worden door gebruikers.
SkyHi Helpdesk systeem telefonie.
MailChimp Software die gehanteerd wordt om nieuwsbrieven rond te sturen.
Ninja Forms Software die geïntegreerd zit in de website ‘www.lerarenstage.be’. Dient voor de verwerking van digitale formulieren. .

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

De voornaamste gegevens die in dit kader worden verwerkt zijn persoons- en contactgegevens zoals opgegeven door de gebruiker, onder meer naam, voornaam, e-mailadres, geslacht en telefoonnummer. In geen enkel geval verzamelt Lerarenstage.be gevoelige persoonsgegevens van de Gebruiker, zoals gegevens over etniciteit, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid.

Cookies

WordPress maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken netgebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 (WEC) geen toestemming van de netgebruiker vereist is.

Hoe zet u cookies uit?

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari

Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die de Privacycommissie op haar websites gebruikt.

Wat zijn mijn rechten?!

Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5 b) en c) van de Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

De Gebruiker kan zich te allen tijde, kosteloos en zonder motivering, verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De Gebruiker is eveneens gerechtigd te allen tijde, kosteloos en zonder motivering, de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Lerarenstage.be, per post of per e-mail via helpdesk@lerarenstage.be. Lerarenstage.be verbindt zich ertoe binnen de 20 werkdagen een gevolg te geven aan uw verzoek.

Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan verwerken van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Lerarenstage.be, per post of per e-mail via helpdesk@lerarenstage.be. Lerarenstage.be verbindt zich ertoe binnen de 20 werkdagen een gevolg te geven aan uw verzoek.

Lerarenstage.be engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

Aangezien het onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan u als Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen uw Gebruikersregistratie.

Indien dit toch niet voldoende blijkt, kan u steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek richten aan Lerarenstage.be, per post of per e-mail via helpdesk@lerarenstage.be. Lerarenstage.be verbindt zich ertoe binnen de 20 werkdagen een gevolg te geven aan uw verzoek, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, het is dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens toch nog tijdelijk bewaard worden.

Scroll Up